1. പതികം

  1. നാ.
  2. ഞാറ്
  3. തണ്ടു നട്ടുമുളപ്പിക്കുന്ന ചെടി
 2. പദികം

  1. നാ.
  2. കാലാൾപ്പട
  3. പാദാഗ്രം
  4. ഒരു വിഭാഗം
 3. പാതികം

  1. നാ.
  2. ചീങ്കണ്ണി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക