1. പതിജീവനം

    1. നാ.
    2. മരിച്ചശേഷം ജീവിക്കൽ, പുനരുദ്ധാരണം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക