1. പതിതോത്പന്ന

    1. വി.
    2. പതിതനിൽ (ഭ്രഷ്ടുള്ളവനിൽനിന്നു ജനിച്ച)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക