1. പതിത്വം

    1. നാ.
    2. പതിയുടെ അവസ്ഥ (ഭർത്തൃത്വം, രക്ഷാധികാരം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക