1. പതിതൻ

    1. നാ.
    2. വർണാശ്രമ ധർമങ്ങൾ തെറ്റിച്ചവൻ, ധർമവിരോധി
    3. അധഃപതിച്ചവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക