1. പതിനാങ്ക്

    1. നാ.
    2. പതിനാല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക