1. പതിന്നാങ്ക്

    1. നാ.
    2. പതിന്നാല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക