1. പതിന്നാഴി

    1. നാ.
    2. പത്തുനാഴി കൂടിയ അളവ്, അഗ്രശാലപ്പറ. (പ്ര.) പതിന്നാഴിക്കാൽ = പത്തുനാഴികൊള്ളുന്ന അളവുപാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക