1. പതിമരം

    1. നാ.
    2. വാതിലിൻറെ മുകളിലത്തെ കട്ടിളപ്പടി
    3. പല്ലിത്തടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക