1. പതിമൂകം

    1. നാ.
    2. ഒരു വലിയ വൃക്ഷം (തടിക്കു സുഗന്ധമുണ്ട്, കായില്ല)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക