1. പതിമൂക്കൻ

    1. നാ.
    2. പതിഞ്ഞ മൂക്കുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക