1. പതിയം

    1. നാ.
    2. ഞാറ്
    3. ഊന്നി നടുന്ന ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക