1. പതിയിരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. പതുങ്ങിയിരിക്കുക, ഒളിച്ചിരിക്കുക (തറയോടു ചേർന്ന് ആക്രമിക്കാൻ തയ്യാറായി കാട്ടുമൃഗങ്ങളും മറ്റും ഇരിക്കുന്നതിൽനിന്ന്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക