1. പതിവിട്ടം

    1. നാ. ശില്‍പ.
    2. തെണ്ടിക വയ്ക്കുന്ന കുറ്റിക്കാലുകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക