1. പതിൻപറ

    1. നാ.
    2. പത്തുപറ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക