1. പതുക്കെ

    1. അവ്യ.
    2. പതുക്കവെ (സാവധാനമായി, മന്ദമാറ്റി)
    3. ശബ്ദമില്ലാതെ, അനക്കമില്ലാതെ, നേരിയശബ്ദത്തോടുകൂടി
    4. ഒളിവായി
    5. പതിഞ്ഞ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക