1. പതുങ്ങുക

  1. ക്രി.
  2. വണങ്ങുക
  3. സങ്കോചിക്കുക
  4. ഒളിക്കുക, മറയുക
  5. അമരുക
  6. ഞെരിയുക, ചളുങ്ങുക
  7. പതിയുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക