1. പതുമ

    1. നാ.
    2. പശിമ, മാർദവം, കടുപ്പമില്ലായ്മ
    3. വിനയം, ശാന്തത, ഒതുക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക