1. പതേര

    1. വി.
    2. പോകുന്ന
    3. പറക്കുന്ന
    4. പതിക്കുന്ന
    5. നീങ്ങുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക