1. പതേരം

    1. നാ.
    2. പക്ഷി
    3. കുഴി
    4. ഒരുതരം അളവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക