1. പത്തഞ്ഞൂറ്

    1. വി.
    2. ഒട്ടുവളരെ, വളരെയധികം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക