1. പത്താമുദയം

    1. നാ.
    2. മേടമാസം പത്താംതീയതി (സൂര്യൻ ഉച്ചം പ്രാപിക്കുന്ന ദിവസം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക