1. പത്തിക

  1. വി.
  2. കാൽനടയായി ഗമിക്കുന്ന
 2. പഥിക1

  1. വി.
  2. വഴിനടക്കുന്ന
  3. വഴിയറിയുന്ന
 3. പഥിക2

  1. നാ.
  2. വഴിയാത്രക്കാരി
  3. ചെമന്ന പഴമുള്ള വലിയ മുന്തിരി
 4. പദിക

  1. വി.
  2. കാൽനടയായിപ്പോകുന്ന
  3. ഒരു വിഭാഗം മാത്രമുള്ള
 5. പാതിക

  1. നാ.
  2. ഭൂസ്വത്തിൽ ഒരു ഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക