1. പത്തിക്കീറ്റ്

    1. നാ.
    2. സ്ത്രീകൾ കവിളിലും മറ്റും സുഗന്ധമുള്ള വർണ വസ്തുക്കൾകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്ന രേഖകളും പുള്ളികളും (ഇലയിൽ ദ്വാരങ്ങളോ രേഖകളോ വെട്ടിയുണ്ടാക്കി ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ ചേർത്തുവച്ച് അവയുടെ പുറത്ത് ലേപനവസ്തുക്കൾ പുരട്ടുന്ന സമ്പ്രദായത്തിൽനിന്ന് ഈ പ്രയോഗം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക