1. പത്തിരിപ്പ്

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം കെട്ട് (ഭിത്തിയുടെ ചുവടു വെളിയിൽ തള്ളി നിൽക്കത്തക്കവണ്ണം പണിചെയ്തത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക