1. പത്തിവാൾ

  1. നാ.
  2. അലകുവീതിയുള്ള ചെറിയ വാൾ
 2. അകപ്പൊതുവാൾ, -പുതുവാൾ

  1. നാ.
  2. ക്ഷേത്രഭരണം നിർവഹിക്കുന്ന ഒരു അമ്പലവാസി. വർഗം
 3. പൊതുവാൾ

  1. നാ.
  2. കാര്യസ്ഥൻ
  3. അമ്പലവാസികളിൽപ്പെട്ട ഒരു ജാതിക്കാരൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക