1. പത്തീറ

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം അപ്പം
 2. പതിർ1

  1. വി.
  2. കൊള്ളരുതാത്ത
  3. സാരമില്ലാത്ത
 3. പതിർ2

  1. നാ.
  2. അകത്ത് അരിയില്ലാത്ത നെല്ല്. "പഴഞ്ചൊല്ലിൽ പതിരില്ല" (പഴ.)
 4. പാദർ

  1. നാ. പു.ബ.വ.
  2. പാദങ്ങൾ, ആദരണീയവ്യക്തി. ഉദാഃ പൂജ്യപാദർ
 5. പതർ

  1. നാ.
  2. കുറ്റം
  3. പതിർ
  4. പതർച്ച
 6. പൂത്തറ

  1. നാ.
  2. ഓണക്കാലത്ത് മുറ്റത്ത് ഒരുക്കുന്ന പൂത്തിട്ട
 7. പിതർ1

  1. നാ.
  2. മഴ
 8. പിതർ2

  1. -
  2. "പിതരുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.
 9. പിതിർ1

  1. നാ.
  2. തീപ്പൊരി
  3. പൂമ്പൊടി
  4. ചാറ്റൽ
  5. ഞൊടി, നിമിഷം
 10. പിതിർ2

  1. -
  2. "പിതിരുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക