1. പത്തുവ

    1. നാ.
    2. (മുഹമ്മദീയ ജഡ്ജിമാരുടെ) വിധി, കൽപന, പത്വാ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക