1. പത്നി

    1. നാ.
    2. ഭാര്യ
  2. പതനി

    1. നാ.
    2. അക്കാനി തിളപ്പിച്ചു കുറുക്കിയുണ്ടാക്കുന്ന മധുരപദാർഥം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക