1. പത്ന്യടം

    1. നാ.
    2. അന്തഃപുരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക