1. പത്മകര

    1. നാ.
    2. മഹാലക്ഷ്മി (കൈയിൽ താമരപ്പൂവുള്ളവൾ)
  2. പത്മാകാര

    1. വി.
    2. താമരയുടെ ആകൃതിയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക