1. പത്മകി

    1. നാ.
    2. ആന
    3. ഭൂർജമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക