1. പത്മനാഭാശുഗൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ (ത്രിപുരദഹനത്തിനു വിഷ്ണു ശിവൻറെ അമ്പായിത്തീർന്നതിനാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക