1. പത്മപാണി

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു
    3. ബ്രഹ്മാവ്
    4. സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക