1. പത്മപീഠം

    1. നാ.
    2. താമരയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ആസനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക