1. പത്മപുരാണം

    1. നാ.
    2. അഷ്ടാദശ പുരാണങ്ങളിൽ ഒന്ന്, പാദ്മം (വിഷ്ണുവിൻറെ ഗുണഗണങ്ങൾ ശിവൻ പാർവതിയെ വർണിച്ചുകേൾപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉള്ളടക്കം. ശ്ലോകസംഖ്യ 55, 000)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക