1. പത്മബാന്ധവൻ

    1. നാ.
    2. സൂര്യൻ (താമരയുടെ ബന്ധുവായി സങ്കൽപം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക