1. പത്മയോനി

    1. നാ.
    2. ബ്രഹ്മാവ് (വിഷ്ണുവിൻറെ നാഭികമലത്തിൽനിന്നു ജനിക്കയാൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക