1. പത്മരേഖ

    1. നാ.
    2. ഹസ്തരേഖകളിൽ ഒന്ന് (ഐശ്വര്യത്തെ കുറിക്കുന്നത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക