1. പത്മലോചനൻ

    1. നാ.
    2. താമരയിതൾപോലെയുള്ള കണ്ണുകളോടുകൂടിയവൻ, സുന്ദരൻ
    3. വിഷ്ണു (രാമൻ, കൃഷ്ണൻ എന്നീ അവതാരങ്ങളെ കുറിക്കാനും പ്രയോഗം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക