1. പത്മവർച്ചസ്സ്

    1. നാ.
    2. താമരയുടെ നിറം
    3. താമരയുടെ നിറമുള്ളത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക