1. പത്മവർണം

    1. നാ.
    2. പതിമൂകം
    3. താമരപ്പൂവിൻറെ നിറം
    4. താമരപ്പൂവിൻറെ നിറമുള്ളത്
    5. പുഷ്കരമൂലമ്മ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക