1. പത്മാപതി

    1. നാ.
    2. വിഷ്ണു (ലക്ഷ്മീകാന്തൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക