1. പത്മാസനം

    1. നാ.
    2. ഒരു യോഗാസനം
    3. താമരയാകുന്ന ഇരിപ്പിടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക