1. പത്മാസനൻ

    1. നാ.
    2. ശിവൻ
    3. ബ്രഹ്മാവ്
    4. സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക