1. പത്മേശൻ

    1. നാ.
    2. പദ്മാപതി (വിഷ്ണു)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക