1. പത്രച്ഛേദ്യം

    1. നാ.
    2. അറുപത്തിനാല് കലകളിലൊന്ന് (ഇലകളിൽ പലതരത്തിലുള്ള രേഖകളും പുള്ളികളും ചിത്രങ്ങളും വെട്ടിയുണ്ടാക്കൽ. പത്തിക്കീറ്റണിയാനും മറ്റും ഉപയോഗം)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക