1. പത്രപിശാചിക

    1. നാ.
    2. ഇലകൾചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന തൊപ്പി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക