1. പത്രഭംഗം, -ഗി

    1. നാ.
    2. പത്തിക്കീറ്റ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക