1. പത്രമാനം

    1. നാ.
    2. ഒപ്പനിരപ്പ്
    3. (കെട്ടിടത്തിൻറെ) അടിസ്ഥാനം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക